Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng trên cạn năm 2024
Ngày cập nhật 09/08/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 508/TB-UBND

 

Hương Lộc, ngày 08  tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng trên cạn năm 2024

   

Thực hiện Công văn số 308/NNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Phòng NNPTNT huyện về việc đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng trên cạn năm 2024. Ủy ban Nhân dân xã Hương Lộc thông báo đến toàn thể nhân dân về việc đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng trên cạn năm 2024:

 Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thực hiện nhu cầu đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn năm 2024 thì đăng ký tại đồng chí Quốc công chức ĐC-XD-NN&MT xã (Thời gian đăng ký trước ngày 25 tháng 8 năm 2023 sau thời trên sẽ không tiếp nhận đăng ký)

Trên đây là nội dung Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn năm 2024. Đề nghị các ban nghành đoàn thể, các thôn trưởng triển khai đến toàn thể nhân dân biết để đăng ký./.

Nơi nhận:                                                                     

- Đảng ủy xã;

- TT HĐND xã;

- UBMTTQN xã, trưởng các đoàn thể cấp xã;                                                                                                                                                                       

- Đài PT xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Tô Điền Nhâm

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6