Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị trợ giúp xã hội đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Chiểu
Ngày cập nhật 09/08/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG LỘC


Số: 491/TB-UBND    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Hương Lộc, ngày 01  tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị trợ giúp xã hội

đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Chiểu

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hàng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 30 tháng 7 năm 2023, UBND xã Hương Lộc đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị trợ giúp xã hội của bà: Nguyễn Thị Chiểu, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1943, hiện ở tại thôn 2, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND xã Hương Lộc nhận thấy hồ sơ bà Nguyễn Thị Chiểu là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; đủ điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản c Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; mức hưởng 360.000 đồng, kể từ ngày 12/8/2023 theo Nghị quyết số 28/2021/NQ-CP.

Trong thời gian niêm yết công khai kết quả xét duyệt hồ sơ mà không có khiếu nại liên quan thì UBND xã Hương Lộc sẽ tiến hành các thủ tục để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Chiểu theo quy định.

Trên đây là Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị trợ giúp xã hội đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Chiểu của UBND xã Hương Lộc./.

 

Nơi nhận:

- Bà Nguyễn Thị Chiểu;

- Lưu: VT, HS.                                                                               

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hậu

 

 

Lại Thị Hòa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11