Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÔNG BÁO Về việc niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụngđất ở của hộ gia đình, cá nhân
Ngày cập nhật 09/08/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG LỘC

 

Số: 497/TB-UBND         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hương Lộc , ngày 03 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận

quyền sử dụngđất ở của hộ gia đình, cá nhân

  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LỘC

 

Ủy ban nhân dân xã Hương Lộc trân trọng thông báo: Kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2023. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số sê ri: R 881018, số vào sổ cấp giấy: 00185 QSDĐ/H-UBND, được UBND huyện cấp ngày 30/12/2002 của hộ ông: Phạm Chính và bà: Cao Thị Sâm đã bị mất. Nay ủy ban nhân dân xã Hương Lộc sẽ niêm yết công khai tại:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hương Lộc;

- Nhà họp dân thôn 2, xã Hương Lộc.

          Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nói trên ai biết thông tin về giấy nhận quyền sử dụng đất của hộ ông: Phạm Chính và bà: Cao Thị Sâm như trên thì báo cho hộ gia đình ông: Phạm Dũng được biết hoặc báo cho ông Trần Đình Cho thôn trưởng thôn 2 hoặc Ủy ban nhân dân xã Hương Lộc.

Quá thời hạn nói trên nếu không có thông tin gì về giấy nhận quyền sử dụng đất có số sê ri: R 881018, số vào sổ cấp giấy: 00185 QSDĐ/H-UBND, được UBND huyện cấp ngày 30/12/2002 của hộ ông: Phạm Chính và bà: Cao Thị Sâm thì Ủy ban nhân dân xã Hương Lộc xem xét giải quyết theo quy định.

          Kèm theo Thông báo này gồm:

          - Danh sách, đơn trình báo mất giấy chứng nhận QSD đất./.    

 

Nơi nhận:

- Thôn trưởng thôn 2;

- Lưu: VT, HS.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hậu

 

Lại Thị Hòa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 1.574