Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
Ngày cập nhật 18/12/2015

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chương trình xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực to lớn từ đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định xã hội, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng lãng phí, tham nhũng, khiếu kiện về đất đai. 

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai Nghị quyết, đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai.

Cụ thể, triển khai quán triệt, tuyên truyền một cách có hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn xã hội về các nội dung và tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, tham mưu cho các cấp ủy đảng cùng cấp trong việc ban hành và triển khai các nghị quyết, chỉ thị về chủ trương, kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến về tư tưởng và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai cho cộng đồng, đặc biệt là đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai

Nhiệm vụ khác của Chương trình là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai. Trong đó, nâng cao chất lượng, tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường áp dụng các biện pháp kinh tế, hạn chế việc áp dụng các biện pháp hành chính, đảm bảo các quan hệ đất đai vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo xây dựng khu tái định cư bảo đảm chất lượng trước khi thu hồi đất; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi (bao gồm đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh và người sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ tại đô thị).

Đồng thời, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai bảo đảm hiệu quả, khách quan, minh bạch.

Đẩy mạnh thực hiện việc "dồn điền đổi thửa”, triển khai quy hoạch nông thôn mới, khuyến khích nông dân góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất để tập trung đất đai tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo mô hình tập trung; kiểm soát chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Xử lý nghiêm các trường hợp không đăng ký quyền sử dụng đất

Cũng theo Chương trình, cần tăng cường quản lý và phát triển thị trường bất động sản. Cụ thể, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tạo điều kiện để đất đai tham gia vào thị trường bất động sản.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đăng ký quyền sử dụng đất, kể cả trường hợp không đăng ký biến động về quyền sử dụng đất; nghiên cứu, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích việc thanh toán  thông qua hệ thống ngân hàng đối với các giao dịch bất động sản.

Triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thị trường bất động sản; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại các địa phương để đảm bảo sử dụng có hiệu quả quỹ đất cho phát triển nhà ở.

Theo baodientu.chinhphu.vn - Hoàng Diên
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 904