Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 10/06/2019

THÔNG BÁO
Công bố công khai 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 huyện Nam Đông

 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế;

UBND huyện Nam Đông thông báo như sau:

1. Công bố công khai toàn bộ tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông tại trụ sở UBND huyện; trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Đông (địa chỉ  https://namdong.thuathienhue.gov.vn); tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông.

2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông.

3. Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nam Đông có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở và trên Cổng thông tin điện tử của UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện Nam Đông trân trọng công bố công khai, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết để thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
namdong.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 622