Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
kế hoạch tuyên truyền pháp luật tháng 12 trên đài phát thanh xã
Ngày cập nhật 05/01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 762/KH-UBND

Hương Lộc, ngày  13 tháng 12 năm 2022

 

           

KẾ HOẠCH

Phối hợp các đoàn thể tuyên truyền pháp luật tháng 12 năm 2022

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục Pháp luật ngày 20/6/2012.Thực hiện kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/01/2022 về tuyên truyền Pháp luật năm 2022 của UBND xã Hương Lộc. Nhằm ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật. Góp phần vào việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. UBND xã Hương Lộc xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền pháp luật như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho nhân dân về chấp hành pháp luật, có nhận thức trong việc phòng chống thiên tai; chăn nuôi; bảo vệ môi trường; tham gia giao thông; bảo vệ rừng đúng luật.

2. Yêu cầu: Tuyên truyền trực tiếp về các thôn, tạo điều kiện tốt nhất cho các hội viên; đoàn viên… tham gia họp và tiếp thu các nội dung tuyên truyền pháp luật. Nội dung được tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, kết hợp với việc thảo luận sau tuyên truyền nhằm làm rõ các vấn đề mà bà con cần quân tâm.

 II. Nội dung tuyên truyền

- Luật chăn nuôi 2018.

- Luật bảo vệ môi trường năm 2022.

- Luật phòng, chống thiên tai năm 2013.

- Luật Lâm nghiệp 2017.

- Luật Giao thông đường bộ 2008.

III. Công tác phối hợp

Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Bí thư đoàn Thanh niên tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự.

 Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Chủ tịch hội Nông dân tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi, Luật Bảo vệ môi trường và Luật phòng chống thiên tai.

IV. Thời gian, địa điểm

19 giờ ngày 15/12/2022 tại hội trường thôn 1.

19 giờ ngày 16/12/2022 tại hội trường thôn 2.

19 giờ ngày 17/12/ 2022 tại hội trường thôn 3.

V. Kinh phí thực hiện

Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã Hương Lộc (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND xã Hương Lộc)

VI. Tổ chức thực hiên

Công chức Tư pháp - hộ tịch phối hợp các ngành, đoàn thể liên quan, tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch này đúng thời gian có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                           

- Đảng ủy xã;

- TT. HĐND xã;

- TT. UBMTTQVN xã;

- CT, P.CT, UV.UBND xã;

- Các đoàn thể cấp xã;

- Thôn trưởng 3 thôn;

 - Lưu: VT, TP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

  Đoàn Trọng Hậu

 

Lại Thị Hòa

 

 

 

 

 

Lại Thị Hòa
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6